WWW.HD-MODELBOUW.NL / KVK: 80269451 / BTW.N: NL003415393B60 / INFO@HD-MODELBOUW.NL / TEL: 0683844049
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HD-Hobbyshop. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en HD-Hobbyshop volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. HD-Hobbyshop geregistreerd bij de KVK in ‘s-Hertogenbosch met het inschrijfnummer: 80269451.
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van HD-Hobbyshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HD-Hobbyshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met HD-Hobbyshop zijn overeengekomen.
1.4. HD-Hobbyshop heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de HD-Hobbyshop website te wijzigen.
 
2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van HD-Hobbyshop zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. HD-Hobbyshop behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Levertijden en voorraad wordt zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Wanneer een levertijd onbekend is van de fabrikant, zal dit ook vermeld staan bij het artikel. Voorbestellingen kunnen worden geplaatst maar info over levertijden kunnen dus niet beschikbaar zijn. HD-Hobbyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde productinfo of verwachte levertijden van producten daar HD-Hobbyshop ook weer afhankelijk is van informatie van derden.

2.2. Een overeenkomst tussen HD-Hobbyshop en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van HD-Hobbyshop; het door de klant vervolgens op 'bestellen' icoon klikken op de website van HD-Hobbyshop; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van HD-Hobbyshop op de 'Bestellen' icoon te klikken, hierop van HD-Hobbyshop op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat HD-Hobbyshop de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging). Reserveringen (voorbestellingen) worden alleen door HD-Hobbyshop geaccepteerd indien door HD-Hobbyshop de betaling is ontvangen. Zonder betaling heeft de besteller geen geldige reservering gemaakt.

2.3. De administratie van HD-Hobbyshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan HD-Hobbyshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HD-Hobbyshop verrichte leveringen. HD-Hobbyshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's  en inclusief omzetbelasting (btw). Bij bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van EUR 7,00 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.Voor leveringen buiten Nederland (Binnen Europa) geldt een tarief van EUR 15,00 Bij leveringen buiten Europa word er per land bekeken wat de kosten bedragen. 

3.2. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is HD-Hobbyshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van HD-Hobbyshop te weigeren of de bestelling te annuleren.

3.3. Bij niet nakoming van de door u bestelde werkzaamheden (lees decals op verzoek maken) behouden wij ons het recht voor om de tijd te declareren die hierin gestoken is.
Daarvoor geldt een tarief van 7,50 ex BTW per 15 minuten. (Betaling binnen 24 uur na afzegging)

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden wereldwijd plaats, alleen met Track and Trace codes.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling (bij artikelen leverbaar vanuit voorraad), tenzij op de website van HD-Hobbyshop anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als bindend.

4.3. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen. (artikelen leverbaar uit voorraad)

4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door HD-Hobbyshop overschreden wordt, zal HD-Hobbyshop de klant hiervan onmiddellijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met HD-Hobbyshop te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan HD-Hobbyshop te melden.

4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat HD-Hobbyshop het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening of PayPal rekening van de klant teruggestort.

4.6. HD-Hobbyshop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. 

4.7 Wanneer de klant diverse artikelen die nog uit moeten komen in één keer besteld en betaald worden de artikelen bij HD-Hobbyshop verzameld om in één keer te versturen. Wil de klant de reeds binnen gekomen artikelen eerder hebben, bestaat de mogelijkheid om deze bij apart te laten versturen  door verzendkosten over te maken voor het extra verzenden. 

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. HD-Hobbyshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor HD-Hobbyshop. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door HD-Hobbyshop kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door HD-Hobbyshop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. HD-Hobbyshop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door HD-Hobbyshop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. HD-Hobbyshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en HD-Hobbyshop, dan wel tussen HD-Hobbyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en HD-Hobbyshop.
 
8.2 Optie tot reserveren / voorbestellen op de website van nog niet uitgebrachte artikelen is optioneel, geen verplichting. We bieden deze optie als service aan. Zonder ontvangst van betaling heeft de klant geen geldige reserveringen gemaakt. Klanten die een vooruit betaling hebben gedaan, zullen ten alle tijden voorrang hebben op anderen met uitleveren of in het geval van voorraad tekorten.
?
8.3 Mocht een artikel onverhoopt door de fabrikant geannuleerd worden, zal per direct na bekendmaking hiervan de volledige betaling worden geretourneerd. 
?
9 Afkoelingsperiode
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met HD-Hobbyshop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Verzendkosten om terug te sturen zijn voor rekening van de klant.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit (via e-mail) aan HD-Hobbyshop te melden. De klant dient het product - na overleg met HD-Hobbyshop - te sturen naar een door HD-Hobbyshop vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met HD-Hobbyshop ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal HD-Hobbyshop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat HD-Hobbyshop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.4. HD-Hobbyshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van HD-Hobbyshop of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HD-Hobbyshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal HD-Hobbyshop de klant hiervan (via e-mail) in kennis stellen. HD-Hobbyshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties
10.1. Op de door HD-Hobbyshop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door HD-Hobbyshop serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij HD-Hobbyshop.

11.3. HD-Hobbyshop zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. HD-Hobbyshop zal de klant hierover (via e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, kunnen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van HD-Hobbyshop. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van HD-Hobbyshop. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. Eventuele creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door HD-Hobbyshop in geen enkel bestand worden opgeslagen.

12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door HD-Hobbyshop over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van HD-Hobbyshop. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Contactgegevens HD-Hobbyshop
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met HD-Hobbyshop, e-mail info@holland-decal.nl

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan HD-Hobbyshop schriftelijk opgave doet van een adres, is HD-Hobbyshop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant HD-Hobbyshop een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. HD-Hobbyshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. (PostNL, DHL, DPD)

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HD-Hobbyshop is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen HD-Hobbyshop en de klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechterbank. 

16 Copyright
16.1 Alle op de website en op social media door HD-Hobbyshop geplaatste foto's mogen niet zonder schriftelijke toestemming van HD-Hobbyshop worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden.

Gegevens

HD-Modelbouw
Molenkamp 35
5306 GL Brakel
Mob: 0683844049
info@hd-modelbouw.nl

Openingstijden

Wij zijn alleen op afspraak geopend!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop